VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta och Vähänkyrön seurakunta bildar Vasa kyrkliga samfällighet. Församlingarnas närvarande befolkning uppgick till ungefär 48 000 personer. Den närvarande befolkningens andel av stadens befolkningsantal är ungefär 76 %.

Den kyrkliga samfälligheten sköter de tre församlingarnas sjukhussjälavård, familjerådgivning och begravningsväsende, fastighets- och ekonomiärenden samt den gemensamma personalförvaltningen och övrig förvaltning. I församlingarna och samfälligheten finns cirka 170 anställda i heltidssyssla.

Gemensamma kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan de två församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden. Rådet leder samfällighetens verksamhet och använder beslutanderätt i ärenden som hör till rådet.

Varje enskild församlings församlingsråd leder församlingens andliga och övriga verksamhet samt besluter om församlingens ekonomi. Information om verksamheten finns på församlingarnas sidor.

Kyrklig tidningstjänst informerar

Biskop Björn Vikström: Kyrkan behöver våga gå i dialog om viktiga frågor

På onsdag morgon gav biskop Björn Vikström en beskrivning av läge och tendenser i Borgå stift för de präster som samlats till stiftets synodalmöte i Åbo. I sin översikt lyfte biskopen fram utmaningar i form av sjunkande antal dop, konfirmationer, vigslar och gudstjänstdeltagare men också till exempel ett aktuellt behov av att rekrytera präster. Samtidigt visade han också möjligheter att utveckla församlingsarbetet i stiftet och kyrkan.

Stiftets präster oroliga över hur asylsökande bemöts

Borgå stifts präster är som bäst samlade till synodalmöte i Åbo och har tillsammans uttryckt sin oro över det bemötande asylsökande och papperslösa får av myndigheterna i Finland. De poängterar att oavsett ursprung och bakgrund ska alla bemötas respektfullt och människovärdigt.

Borgå stift fick sex nya diakoner

Vid diakonvigningen i Borgå domkyrka i söndags (18.9) vigdes Hanna Byskata, Linda Bäckman, Wiveca Eklund, Mari Johnson, Cecilia Kung och Birgitta Norrvik till diakoniämbetet. Kyrkoherden i Korsholms svenska församling Berndt Berg har valts till prästassessor i domkapitlet för tiden 1.10.2016–30.9.2019.

Kyrkans fyraårsberättelse för 2012-2015 godkändes

På plenum i Helsingfors den 20 september godkände kyrkostyrelsen kyrkans fyraårsberättelse för åren 2012-2015 och sände den vidare för behandling i kyrkomötet. Kyrkostyrelsen godkände också förslag till kyrkomötet om Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019.

Ärkebiskop Mäkinen: Flyktingarna behöver trygg rutt till Europa

Ärkebiskop Kari Mäkinen är bekymrad över flyktingarnas situation och den allt hårdare flyktingpolitiken i Europa. Mäkinen lyfte upp frågan då han öppnade evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands EU-delegations möte på måndag 19.9.2016.

Lovén sökte kyrkoherdetjänst i Kyrkslätt svenska församling

Kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätt svenska församling lockade en sökande medan en kaplanstjänst i Vasa svenska församling och en kaplantjänst i Borgå svenska församling lockade tre sökande vardera.

Diakonibarometern 2016: Det är allt svårare att få hjälp i Finland

Diakonibarometern 2016 offentliggörs fredagen den 23 september på kyrkans diakonidagar i Åbo. I diakonibarometern har man sammanställt evangelisk-lutherska kyrkans diakoniarbetares uppfattningar om hur det är att vara sämre lottad i Finland.

Användarenkät

Läs mera >

UTRYMMEN

Läs mera >