VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta och Vähänkyrön seurakunta bildar Vasa kyrkliga samfällighet. Församlingarnas närvarande befolkning uppgick till ungefär 48 000 personer. Den närvarande befolkningens andel av stadens befolkningsantal är ungefär 76 %.

Den kyrkliga samfälligheten sköter de tre församlingarnas sjukhussjälavård, familjerådgivning och begravningsväsende, fastighets- och ekonomiärenden samt den gemensamma personalförvaltningen och övrig förvaltning. I församlingarna och samfälligheten finns cirka 170 anställda i heltidssyssla.

Gemensamma kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan de två församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden. Rådet leder samfällighetens verksamhet och använder beslutanderätt i ärenden som hör till rådet.

Varje enskild församlings församlingsråd leder församlingens andliga och övriga verksamhet samt besluter om församlingens ekonomi. Information om verksamheten finns på församlingarnas sidor.

Kyrklig tidningstjänst informerar

Kyrkostyrelsen godkände riktlinjer för familjerådgivningen

Kyrkostyrelsens plenum godkände på tisdagen dokumentet Kohtaaminen kantaa – Kirkon perheneuvonnan suunta vuoteen 2022 (Möten som bär – Riktlinjer för kyrkans familjerådgivning till 2022). Kyrkostyrelsen beviljade Pro ecclesia-medaljer till personer som speciellt förtjänstfullt bedrivit kyrkans arbete.

Bergström-Solborg sökte kyrkoherdetjänst i Kvevlax

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling har sökts av kaplanen i Korsholms svenska församling Jessica Bergström-Solborg.

Gå i kyrkan är fortsättningsvis populärast kring julen

Julaftonens gudstjänster och andakter är fortsättningsvis de mest populära kyrkliga tillfällena bland finländarna. I julaftonens evenemang deltog 2015 över 320 000 människor. Det är nästan tre gånger mera än den näst populäraste helgdagen, den första söndagen i advent.

Ökat samarbete mellan kommunerna och kyrkan i framtiden

– Kyrkan och kommunen samarbetar inom områden som direkt påverkar människors vardag och livskvalitet, sade kommun- och reformminister Anu Vehviläinen vid mötet mellan kyrkan och reformen Framtidens kommun i Helsingfors den 16 november.

Gemensamt Ansvar 2016: Finländarna gav nästan 3,5 miljoner för att hjälpa unga som riskerar slås ut

I år gav finländarna 3,46 miljoner euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen används till att motverka utslagning bland unga i Finland och i Uganda.

Årets präst Merja Hållfast driver de äldres sak

Finlands kyrkas prästförbund har valt sjukhuspräst Merja Hållfast från Helsingfors till årets präst. I motiveringen till valet sägs att Merja Hållfast som projektanställd för öppenvården för åldringar har skapat samarbetsmodeller och nätverk för öppenvården, hemsjukhusvården och lokalförsamlingarna.

Kyrkomötet beslöt att ändra valsättet vid val av ärkebiskop

Kyrkomötet godkände ändringringar i kyrkolagen och kyrkans valordning om valsättet vid val av ärkebiskop. Ändringen i valsättet behövs eftersom ärkebiskopens rikskyrkliga uppgifter har ökat och fått större betydelse.

Användarenkät

Läs mera >

UTRYMMEN

Läs mera >