Brunbeige stenbyggnad intill gatan i en stad.

Det nya församlingscentret ska utformas till en inbjudande och välkomnande plats för alla 

Vasa kyrkliga samfällighets församlingscenter på Skolhusgatan 26–28 och Vasaesplanaden 3 E är en helhet bestående av tre olika byggnader. Skolhusgatan 26 byggdes på 1950-talet och Skolhusgatan 28 och Vasaesplanaden på 1970-talet. Byggnaderna är i dåligt skick, svåra att anpassa och tjänar inte längre sitt syfte. Inomhusluften har varit dålig och samfällighetens och församlingarnas personal flyttade ut från fastigheten hösten 2023. Stora och lilla församlingssalen och personalens matsal på Skolhusgatan 26–28 används fortfarande.  

Planeringen av ett nytt församlingscenter inleddes 2021  

Vasa kyrkliga samfällighet inledde planeringen av ett nytt församlingscenter på nuvarande tomt redan 2021, då en planeringsarbetsgrupp tillsattes. För tillfället har samfälligheten ett intensivt samarbete med Vasa stads planläggning kring detaljplaneändringarna. Målet är att ändra detaljplanen för församlingscentrets tomt så att den bättre än tidigare motsvarar de förändrade behoven. 

Infotillfälle 2.5.2024

Detaljplaneutkastet finns till påseende under tiden 23.4–23.5.2024.

Länk till Vasa stads webbsida där församlingscentrets detaljplaneutkast finns till påseendeÖppna länk i ny flik

Målet för Vasa stads detaljplan är att utveckla kvarteret för församlingscentret på Skolhusgatan 26–28 så att det bildar en högklassig helhet med verksamhetslokaler och bostadsbyggnader. 

Vasa stads planläggningsavdelning ordnar tillsammans med den kyrkliga samfälligheten ett infotillfälle 2.5.2024 klockan 17.30 i stora församlingssalen, Skolhusgatan 28, dit stadsborna är välkomna för att diskutera detaljplaneutlkastet.  

Processen kring hur byggprojektet fortskrider 

Ett byggprojekt är en lång process med många skeden, allt från behovsbedömningen till färdig byggnad.

Grönt: Behovsutredning. Rött: Projektplanering och planläggning, förberedelse för planeringen, utformning av förslag, allmän planering, planering av genomförandet, förberedelse för byggande, byggande, ibruktagande och garantitid.

En behovsutredning för församlingscentret gjordes i april–juni 2022 då församlingarnas och samfällighetens personal hördes.  

Bedömningen av utrymmesbehoven gjordes genom sektorsvisa intervjuer med församlingarnas olika personalgrupper och diskussioner om utrymmesbehov, de nuvarande byggnadernas framtid och hur utrymmena ska utvecklas för att möta framtida behov. I diskussionerna tog också upp möjligheten att flytta en del verksamhet till samfällighetens lokaler som finns på andra platser. I diskussionerna framkom tydliga brister i Skolhusgatans fastigheter, såväl rumsmässigt som tekniskt gällande ytmaterial och byggnadsteknik. 

Ladda ner behovsutredningen (finns endast på finska)Öppna länk i ny flik

Planeringsarbetsgruppen

Gemensamma kyrkorådet tillsatte planeringsarbetsgruppen på sammanträdet 21.10.2021. Arbetsgruppens uppgift är att främja framskridandet av planläggningsprocessen, utarbeta förslag och initiativ som gäller lokalitetsprojektet till fastighetsdirektionen och gemensamma kyrkorådet samt följa upp att lokalitetsprojektet framskrider i enlighet med planerna. Planeringsarbetsgruppen arbetar ända tills man har fått ett lagakraftvunnet bygglov för projektet. 

Gruppens medlemmar är:

Mikko Uljas, förtroendevald i Vaasan suomalainen seurakunta   
Dick Jungerstam, förtroendevald i Vasa svenska församling 
Mikael Still, förtroendevald i Vasa svenska församling 
Erkki Teppo, förtroendevald i Vaasan suomalainen seurakunta   
Tauno Tuomisto, förtroendevald i Vaasan suomalainen seurakunta   
Tiina Keinänen, administrativ kaplan i Vaasan suomalainen seurakunta  
Mikael Forslund, Vasa svenska församlings kyrkoherde  
Reetta Hietaharju, Vasa kyrkliga samfällighets fastighetschef (från och med 4.9.2023)  
Kjell Fellman, Vasa kyrkliga samfällighet s ekonomidirektör 

Samarbetet med Vasa stad

I planeringssamarbetet med staden kring församlingscenterprojektet representeras den kyrkliga samfälligheten av: 

Kjell Fellman, Vasa kyrkliga samfällighets ekonomidirektör 
Reetta Hietaharju, Vasa kyrkliga samfällighets fastighetschef 
Mikko Uljas, fastighetsdirektionens ordförande 
Per Strömman, sakkunnig från BC-Consulting  
Kalle Viljanen, arkitekt från Arkkitehdit Rintamäki Viljanen + J Oy.  

Ansökan om rivningslov 

Gemensamma kyrkorådet beslutade 22.2.2024 att församlingen får ansöka om rivningslov hos byggnadstillsynsmyndigheten för byggnaderna på Skolhusgatan 28 och Vasaesplanaden 3 E. Beslutet att ansöka om rivningslov redan i detta skede togs för att vara giltigt när detaljplanen vinner laga kraft. Om en detaljplan som godkänts av stadsfullmäktige överklagas, träder byggförbudet automatiskt i kraft och inga tillstånd kan sökas under byggförbudet. Det faktiska beslutet att riva byggnaden kommer att bero på de byggmöjligheter som den nya detaljplanen ger och kommer att behandlas separat under projektplaneringsfasen.  

Tilläggsuppgifter

fastighetschef
Fastighetstjänster
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa