Kommittéer

Vasa kyrkliga samfällighets kommittéer åren 2017–2018.

Reglementskommittéen

Reglementskommittéens uppgift är att bereda förslag till direktiv för samfällighetens förvaltning och tjänsteinnehavare (bl.a. reglementen och instruktioner) samt ge gemensamma kyrkorådet förslag till justeringar av dessa.

Medlemmar
Jungner Folke, ordf.
Korkeamäki Marja, viceordf.
Södergård Emma, sekr.
Airaksinen-Rajala Oili
Mäki Tiina
Teppo Erkki

Musik- och orgelkommittéen

Musik- och orgelkommittéens uppgift är att ansvara för skötseln och användningen av församlingarnas orglar och andra musikinstrument och utrustningar, göra framställningar om nyanskaffningar och förbättringar av dem samt ansvara för arrangerandet av musikaftnar och konserter i samarbete med församlingsråden. Kommittén har rätt att höra experter. Församlingarnas kyrkoherdar har närvaro- och yttranderätt vid kommitténs sammanträden.

Medlemmar
Perälä Sauli, ordf.
Heikius Mikael
Huhta Harri
Jokinen Susanna
Jungner Folke
Myllymäki Marika
Niemistö Tuija
Pellinen Marja

Kyrkotextilkommittéen

Kyrkotextilkommittéens uppgift är att sköta förvaringen och vården av kyrkotextilierna enligt gemensamma kyrkorådet direktiv, lägga fram förslag till gemensamma kyrkorådet om lämpliga förvaringsutrymmen för kyrkotextilierna samt om iståndsättning och nyanskaffning av kyrkotextilier, verkställa de beslut om iståndsättning och nyanskaffningar som fattas samt sköta andra uppgifter som anknyter till dessa. Kommittén har rätt att höra experter. Församlingarnas kyrkoherdar har närvaro- och yttranderätt vid kommitténs sammanträden.

Medlemmar
Lehtineva Arto, ordf.
Mäenpää Pirjo
Nuuja Maria
Riipinen Pirkko
Öljymäki Mauri
Östergårds Monika

Kommittéen för invandrarbete

Kommittéens uppgift är att leda och utveckla församlingarnas invandrararbete och till gemensamma kyrkorådet göra framställningar som gäller invandrararbetet. Kommittén har rätt att höra experter. Fförsamlingarnas kyrkoherdar har närvaro- och yttranderätt vid kommitténs sammanträden.

Medlemmar
Keinänen Tiina, orf.
Rivera Gina, sekr.
Eriksson Ida
Garaisi Imäd
Kahelin Anne
Mäki Tiina
Streng Lena
Öljymäki Mauri
NN församlingspastor från Vasa svenska församling