Gravskötsel

 

Vem sköter graven?

Den som innehar gravrätten svarar för gravskötseln. I fråga om skötseln är gravarna uppdelade i tre grupper i dispositionsplanen.

 • En grav som är belägen på ett område med kantsten kan man sköta själv eller så kan man ge kyrkliga samfälligheten i uppdrag att sköta den mot ersättning.
 • På en grav som är belägen på ett område med enhetlig gräsmatta kan de anhöriga plantera blommor, men den egentliga gravskötseln beställs från den kyrkliga samfälligheten och ersättning betalas enligt gällande avgift. Beroende på var graven är belägen och gravens besittningstid betalas skötselavgiften årligen, för en bestämd tid eller för besittningstiden.
 • Skötseln av minneslundarna och de områden där aska får strös ut sköts i sin helhet av den kyrkliga samfälligheten.
   

Varför sköter vi gravarna?

I Finland finns en lång tradition av att sköta om begravningsplatser och gravar. Vasa kyrkliga samfällighet vill hålla en hög standard gällande gravskötseln. För den allmänna trivselns skull, säkerheten och värdigheten vid begravningsplatserna och gravområdena anser vi att det är viktigt att områdena sköts på ett kvalitativt sätt.

Skötselanvisningar för gravar på enhetlig gräsmatta

Allmänt

Utgångspunkten för gravskötseln är att graven är snygg och motsvarar begravningsplatsens värde. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravens skötsel. Gravrättsinnehavaren företräder de som får gravsättas i graven samt för talan i frågor som gäller graven. Gravskötseln kan även beställas från Vasa kyrkliga samfällighet. Vid användningen av begravningsplatserna följs en gravgårdsplan och en dispositionsplan för begravningsplatsen.  

Blommor och växter

Vid blomutrymmet framför gravstenen kan planteras sommarblommor, fleråriga blommor eller lökväxter. Plantering av blommor är frivilligt, huvudsaken är att gravens allmänna intryck är vårdat. Träd, buskar eller barrväxter får inte planteras på graven. Planteringarna får inte heller sprida sig till granngravarna, eller som fullväxta störa omgivningen. Begravningsväsendet kan beordra att träd, buskar, barrväxter, staket eller andra konstruktioner ska tas bort. Gravgårdens personal hjälper gärna med val av växter och i andra frågor gällande för gravskötsel.  

Gravvård

På graven får endast placeras gravvårdar som är godkända i Vasa kyrkliga samfällighets dispositionsplan.  Ansvaret för underhållet av gravvården och kantstenarna hör alltid till de anhöriga. Gravvården får inte stå snett för då kan den vara till fara! Av säkerhetsskäl får gravvården inte försöka riktas upp t.ex. genom att lägga stenar, kilar eller andra föremål mellan gravvården och fotstenen.   

Lyktor

Begravningsplatsens natur kan skyddas med miljövänliga val. Det miljövänligaste alternativet är en hållbar lykta, i vilken ett ljus utan yttre hölje kan användas, t.ex. ett blockljus. Ljuslyktor och batteridrivna ljus bör avlägsnas i slutet av april. 

Övrigt att notera

Vid begravningsplatsen i Vasa följs landsomfattande och regionala avfallshanteringsregler. Vid avfallsinsamlingspunkterna finns kärl för brännbart avfall, förmultnande avfall och metallavfall. I gravgårdens avfallskärl får man endast lägga avfall från gravarna. Vasa kyrkliga samfällighets begravningsväsendet inleder skötselperioden med en allmän städning i maj. Hela gravgården städas och vinterdekorationerna tas bort (ris, ljung, ljus mm.) Vasa kyrkliga samfällighet är inte ansvarig om någonting försvinner från graven eller för skador på gravens minnesmärken, dekorationer eller planteringar som orsakats av vandalism, naturkrafter eller andra av begravningsväsendet oberoende orsaker.
 

Skötselanvisningar för gravar på kantstensområden 

Allmänt

Utgångspunkten för gravskötseln är att graven är snygg och motsvarar begravningsplatsens värde. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravens skötsel. Gravrättsinnehavaren företräder de som får gravsättas i graven samt för talan i frågor som gäller graven. Gravskötseln kan även beställas från Vasa kyrkliga samfällighet. Vid användningen av begravningsplatserna följs en gravgårdsplan och en dispositionsplan för begravningsplatsen.  

Gravens yta

Gravområdet bör vara rent från skräp och ogräs. Gravens yta, som kan vara av gräs eller grus, skall vara vårdad. 

Blommor och växter

Vid blomutrymmet framför gravstenen kan planteras sommarblommor, fleråriga blommor eller lökväxter. Plantering av blommor är frivilligt, huvudsaken är att gravens allmänna intryck är vårdat. Träd, buskar eller barrväxter får inte planteras på graven. Planteringarna får inte heller sprida sig till granngravarna, eller som fullväxta störa omgivningen. Begravningsväsendet kan beordra att träd, buskar, barrväxter, staket eller andra konstruktioner ska tas bort. Gravgårdens personal hjälper gärna med val av växter och i andra frågor gällande för gravskötsel.  

Gravvård och kantstenar

På graven får endast placeras gravvårdar som är godkända i Vasa kyrkliga samfällighets dispositionsplan, på kantstensområden skall graven även vara försedd med kantstenar. Ansvaret för underhållet av gravvården och kantstenarna hör alltid till de anhöriga. Gravvården får inte stå snett för då kan den vara till fara! Av säkerhetsskäl får gravvården inte försöka riktas upp t.ex. genom att lägga stenar, kilar eller andra föremål mellan gravvården och fotstenen. På en vårdad grav skall även kantstenarna vara raka.  

Lyktor

Begravningsplatsens natur kan skyddas med miljövänliga val. Det miljövänligaste alternativet är en hållbar lykta, i vilken ett ljus utan yttre hölje kan användas, t.ex. ett blockljus. Ljuslyktor och batteridrivna ljus bör avlägsnas i slutet av april. 

Övrigt att notera

Vid begravningsplatsen i Vasa följs landsomfattande och regionala avfallshanteringsregler. Vid avfallsinsamlingspunkterna finns kärl för brännbart avfall, förmultnande avfall och metallavfall. I gravgårdens avfallskärl får man endast lägga avfall från gravarna. Vasa kyrkliga samfällighets begravningsväsendet inleder skötselperioden med en allmän städning i maj. Hela gravgården städas och vinterdekorationerna tas bort (ris, ljung, ljus mm.) Vasa kyrkliga samfällighet är inte ansvarig om någonting försvinner från graven eller för skador på gravens minnesmärken, dekorationer eller planteringar som orsakats av vandalism, naturkrafter eller andra av begravningsväsendet oberoende orsaker.
 

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravvården

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att rikta upp en lutande gravvård, så att den inte förorsakar risk för skada. En sned gravvård är till fara för anhöriga, gravgårdens arbetare och andra besökare.

Gravvårdar som lutar.


Att en gravvård lutar beror oftast på att fotstenen är sned.

En gravvård som fallit.

 

Rikta inte gravvården med stenar eller kilar.

Av säkerhetsskäl får gravvården inte riktas upp med konstgjorda medel t.ex. genom att lägga stenar eller kilar mellan gravvården och fotstenen.

 

Vi önskar att Vasa kyrkliga samfällighetens gravgårdar är trygga och trevliga platser att besöka.

Vänd dig till begravningsväsendets kontor i frågor som rör gravskötseln, tfn 044 480 8471.

 

Obs! Bilagorna öppnas om du använder webbläsaren Chrome. Vi försöker lösa problemet, så att de även kan öppnas med andra webbläsare.

Länk till begravningsväsendets reglemente och begravningsplatsens dispositionsplan (pdf 5,8 MB)

Gravar med ljung, framför dem en lövtäckt gräsmatta.

Skötsel av gravområde och blommor som planteras på gravarna

Prislistor för gravskötsel finns på en skild undersida. 

Länk till undersida med info om begravningsväsendets prislistor

Ett ljus på graven till Allhelgona eller julen – fråga om tjänsten via begravningsväsendets kontor. 

Hand som gräftar jorden vid en grav med blommande röda begonior.

Upprustning av gravar

Gravens stenarbete

 • Stenarbete innebär att gravens minnesmärke riktas upp. Stenarbeten görs vid behov på alla sorters gravar

Gravens grundupprustning

 • Grundupprustning innebär att kantstensgravarnas ytkonstruktioner förnyas. 
  • På en grav med gräsyta byts myllan på ett djup av ungefär 20–25 cm, ytan jämnas ut och ny gräsmatta sås. 
  • På en grav med krossgrus förnyas ytans grundkonstruktion och ytan beläggs med nytt material. 

Fråga om upprustningsarbetena på gravarna och prissättningen från begravningsplatsens kontor.