Beslutsfattande i Vasa kyrkliga samfällighet

Föredragningslistor och protokoll publiceras från början av år 2019 i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Gemensamma kyrkofullmäktige

Högsta beslutanderätt i Vasa kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige. Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom direkta val. I praktiken har fullmäktige samma makt som stadsfullmäktige på den kommunala sidan. 

Mandattiden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Nästa val hålls på hösten 2022.

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är  Vasa kyrkliga samfällighets högsta förvaltnings- och verkställande organ. Gemensamma kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning, förbereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige samt verkställer och övervakar lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. 

Församlingsråden

Församlingsråden bestämmer om användningen av församlingarnas verksamhetsmedel och personalval.

Direktioner

Till Vasa kyrkliga samfällighets förtroendemannaadministration hör även tre direktioner, dvs. direktionen för sjukhussjälavården, direktionen för familjerådgivningscentralen och fastighetsdirektionen.

Kommittéer

Inom samfälligheten finns också en bunt kommittéer med olika specialuppgifter.
 

Närbild på ordförandeklubba

Tag kontakt

kyrkoherde, gemensamma kyrkorådets ordförande
Kirstantie 7
66500 Lillkyro
förvaltningschef
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa