Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden. Det leder verksamheten i kyrkliga samfälligheten och använder beslutanderätt i ärenden som hör till rådet. Ordförande i gemensamma kyrkorådet är den kyrkoherde i någondera församlingen som domkapitlet i Lappo stift har förordnat och övriga medlemmar är de 11 andra personer som valts av gemensamma kyrkofullmäktige.

Som ordförande 1.9–31.12.2018 fungerar kyrkoherden i Vähänkyrön seurauknta Petri Hautala

Som föredragande fungerar Vasa kyrkliga samfällighets ekonomidirektör och sekreterare är samfällighetens förvaltningschef.

Sammanträdesdatum

2018

 • 25.1
 • 15.2
 • 22.3
 • 4.4 (ylimääräinen kokous)
 • 26.4
 • 15.5
 • 14.6
 • 28.6 (ylimääräinen kokous)
 • 29.8 (Huom. Siirretty päivämäärä)
 • 26.9
 • 1.11
 • 27.11
 • 18.12

2019

 • 17.1
 • 4.2
 • 21.3
 • 17.4
 • 8.5
 • 13.6
 • 29.8 (besikting av begravningsplatserna)
 • 25.9
 • 31.10
 • 28.11
 • 17.12
kyrkoherde, gemensamma kyrkorådets ordförande
Kirstantie 7
66500 Lillkyro
tf. förvaltningschef
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet åren 2017–2018

 Medlemmar  Personliga suppleanter
 Sjöberg Erik, viceordf.  
 Andressén Maj-Britt  Sjöberg Gunborg
 Autio Olli  Höykinpuro Arja
 Härö Hannu  Halonen Jorma
 Launonen Tarja  Penttilä Olli
 Lax Christel  Huhta Harri
 Mäki Tiina  Lähdemäki Seija
 Niemelä Kai  Tuomisto Tauno
 Piipponen Merja  Airaksinen-Rajala Olli
 Teppo Erkki  Rantala Juha
 Öljymäki Mauri  Halonen Anniina

 

Planeringsgruppen åren 2017–2018

Autio Olli
Härö Hannu
Launonen Tarja
Lax Christel
Piipponen Merja
Sjöberg Erik
Tuomisto Tauno, viceordförande

Kyrkoherdarna i församlingarna samt ekonomidirektören är på tjänstens vägnar medlemmar i planeringsgruppen. Ekonomidirektören är även föredragande och sekreterare i planeringsgruppen. Som ordförande fungerar gemensamma kyrkorådets ordförande Petri Hautala.

Planeringsgruppens uppgift är att planera, bereda och ge utlåtanden för gemensamma kyrkorådets arbete i ärenden som gäller samfällighetens ekonomi och förvaltning. Planeringsgruppen har rätt att höra sakkunniga. Planeringsgruppens protokoll läggs fram för gemensamma kyrkorådet för kännedom.