Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden. Det leder verksamheten i kyrkliga samfälligheten och använder beslutanderätt i ärenden som hör till rådet. Ordförande i gemensamma kyrkorådet är den kyrkoherde i någondera församlingen som domkapitlet i Lappo stift har förordnat och övriga medlemmar är de 11 andra personer som valts av gemensamma kyrkofullmäktige.

Som ordförande fungerar kyrkoherden i någon av församlingarna som hör till samfälligheten. Domkapitlet i Lappo stift har utsett kyrkoherden i Vasa svenska församling Mikael Forslund till ordförande i gemensamma kyrkorådet åren 2023–2024. 

Som föredragande fungerar Vasa kyrkliga samfällighets ekonomidirektör, förvaltningschef, fastighetschef och chef för begravningsväsendet. Som mötessekreterare fungerar förvaltningschef.

Sammanträdesdatum

2023
 

 • 26.1
 • 23.2
 • 23.3
 • 19.4
 • 10.5
 • 15.6
 • 24.8 besiktning av begravningsplatserna
 • 28.9
 • 2.11
 • 23.11
 • 14.12

Ta kontakt

Vasa svenska församlings kyrkoherde, ordförande i gemensamma kyrkorådet
Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa
ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet åren 2023–2024

 Medlemmar  Personliga suppleanter
 Tauno Tuomisto, viceordförande  Mikko Uljas
 Marja Aurala  Jorma Halonen
 Karita Blom  Ulla Salmenheimo-West
 Jan Bonn  Nils-Johan Englund
 Harri Huhta  Jari Nieminen
 Kai Niemelä  Kai Luoma
 Merja Piipponen  Markku Viitanen
 Mikael Still  Gudrun Särs
 Erkki Teppo  Elisa Finne
 Paula Viertola  Maarit-Catherine Roine
 Elina Viitasaari  Kristiina Brisk-Mosander

 

Som ordförande i gemensamma kyrkorådet åren 2023–2024 fungerar Vasa svenska församlings kyrkoherde Mikael Forslund.

Planeringsgruppen åren 2023–2024

 Medlemmar  Personliga ersättare
 Elisa Finne  Kristiina Brisk-Mosander
 Harri Huhta  Kai Niemelä
 Erkki Teppo  Merja Piipponen
 Tauno Tuomisto, viceordf.  Paula Viertola
 Karita Blom  Ulla Salmenheimo-West
 Jan Bonn  Mikael Still
 Marja Aurala  Jorma Halonen

 

Kyrkoherdarna i församlingarna samt ekonomidirektören är på tjänstens vägnar medlemmar i planeringsgruppen. Ekonomidirektören är även föredragande och sekreterare i planeringsgruppen. Som ordförande fungerar Vasa svenska församlings kyrkoherde Mikael Forslund.

Planeringsgruppens uppgift är att planera, bereda och ge utlåtanden för gemensamma kyrkorådets arbete i ärenden som gäller samfällighetens ekonomi och förvaltning. Planeringsgruppen har rätt att höra sakkunniga. Planeringsgruppens protokoll läggs fram för gemensamma kyrkorådet för kännedom.