Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden. Det leder verksamheten i kyrkliga samfälligheten och använder beslutanderätt i ärenden som hör till rådet. Ordförande i gemensamma kyrkorådet är den kyrkoherde i någondera församlingen som domkapitlet i Lappo stift har förordnat och övriga medlemmar är de 11 andra personer som valts av gemensamma kyrkofullmäktige.

Som ordförande fungerar kyrkoherden i någon av församlingarna som hör till samfälligheten. Domkapitlet i Lappo stift har utsett kyrkoherden i Vähänkyrön seurakunta Petri Hautala till ordförande under tiden 1.9.2018–31.12.2020. Viceordförande åren 2019–2020 är Olav Jern.

Domkapitlet i Lappo stift har 11.11.2020 utsett kyrkoherden i Vaasan suomalainen seurakunta Tuomo Klapuri till ordförande i gemensamma kyrkorådet åren 2021–2022. 

Som föredragande fungerar Vasa kyrkliga samfällighets ekonomidirektör och sekreterare är samfällighetens förvaltningschef.

Sammanträdesdatum

2021
 

 • 27.1
 • 25.2
 • 25.3
 • 21.4
 • 12.5
 • 17.6
 • 25.8 besiktning av begravningsplatserna
 • 28.9
 • 4.11
 • 25.11
 • 16.12

Ta kontakt

kyrkoherde, gemensamma kyrkorådets ordförande
Kirstantie 7
66500 Lillkyro
tf. ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 31.10.2021.

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet åren 2019–2020

 Medlemmar  Personliga suppleanter
 Jern Olav, viceordförande  Sjöberg Erik
 Aurala Marja  Kellokoski-Pakkala Kaija
 Autio Olli  
 Launonen Tarja  Finne Elisa
 Lax Christel  Salmenheimo-West Ulla
 Mäenpää Maija-Liisa  Höykinpuro Arja
 Piipponen Merja  Pellinen Helle
 Still Mikael  Sundback Anna
 Teppo Erkki  Karhu Pauli
 Tuomisto Tauno  Niemelä Kai
 Öljymäki Mauri  Luoma Kai

 

Planeringsgruppen åren 2019–2020

Medlemmar Personliga ersättare
Aurala Marja Kellokoski-Pakkala Kaija
Autio Olli Öljymäki Mauri
Jern Olav Still Mikael
Lax Christel Salmenheimo-West Ulla
Launonen Tarja Mäki Tiina
Piipponen Merja Teppo Erkki
Tuomisto Tauno, viceordf. Niemelä Kai

 

Kyrkoherdarna i församlingarna samt ekonomidirektören är på tjänstens vägnar medlemmar i planeringsgruppen. Ekonomidirektören är även föredragande och sekreterare i planeringsgruppen. Som ordförande fungerar Vaasan suomalainen seurakuntas kyrkoherde Tuomo Klapuri.

Planeringsgruppens uppgift är att planera, bereda och ge utlåtanden för gemensamma kyrkorådets arbete i ärenden som gäller samfällighetens ekonomi och förvaltning. Planeringsgruppen har rätt att höra sakkunniga. Planeringsgruppens protokoll läggs fram för gemensamma kyrkorådet för kännedom.