Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden. Det leder verksamheten i kyrkliga samfälligheten och använder beslutanderätt i ärenden som hör till rådet. Ordförande i gemensamma kyrkorådet är den kyrkoherde i någondera församlingen som domkapitlet i Lappo stift har förordnat och övriga medlemmar är de 11 andra personer som valts av gemensamma kyrkofullmäktige.

Som ordförande fungerar kyrkoherden i någon av församlingarna som hör till samfälligheten. Domkapitlet i Lappo stift har utsett kyrkoherden i Vaasan suomalainen seurakunta Tuomo Klapuri till ordförande i gemensamma kyrkorådet åren 2021–2022. Viceordförande åren 2021–2022 är Olli Autio.

Som föredragande fungerar Vasa kyrkliga samfällighets ekonomidirektör, förvaltningschef, fastighetschef och chef för begravningsväsendet. Som mötessekreterare fungerar förvaltningschef.

Sammanträdesdatum

2022
 

 • 27.1
 • 24.2
 • 24.3
 • 21.4
 • 12.5
 • 16.6
 • 25.8 besiktning av begravningsplatserna i Lillkyro
 • 29.9
 • 3.11
 • 24.11
 • 15.12

Ta kontakt

kyrkoherde, ordförande i gemensamma kyrkorådet
Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa
tekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet åren 2021–2022

 Medlemmar Personliga suppleanter
 Autio Olli, viceordförande Haapanen Pekka
 Aurala Marja Kellokoski-Pakkala Kaija
 Jern Olav Sjöberg Erik
 Lax Christel Salmenheimo-West Ulla
 Mäki Tiina Finne Elisa
 Mänty Salme Höykinpuro Arja
 Piipponen Merja Pellinen Helle
 Still Mikael Sundback Anna
 Teppo Erkki Karhu Pauli
 Tuomisto Tauno Niemelä Kai
 Öljymäki Mauri Luoma Kai

 

Som ordförande i gemensamma kyrkorådet åren 2021–2022 fungerar Vaasan suomalainen seurakuntas kyrkoherde Tuomo Klapuri.

Planeringsgruppen åren 2021–2022

MedlemmarPersonliga ersättare
Aurala MarjaKellokoski-Pakkala Kaija
Autio OlliÖljymäki Mauri
Jern OlavStill Mikael
Lax ChristelSalmenheimo-West Ulla
Mäki TiinaLaunonen Tarja
Teppo ErkkiPiipponen Merja
Tuomisto Tauno, viceordf.Niemelä Kai

 

Kyrkoherdarna i församlingarna samt ekonomidirektören är på tjänstens vägnar medlemmar i planeringsgruppen. Ekonomidirektören är även föredragande och sekreterare i planeringsgruppen. Som ordförande fungerar Vaasan suomalainen seurakuntas kyrkoherde Tuomo Klapuri.

Planeringsgruppens uppgift är att planera, bereda och ge utlåtanden för gemensamma kyrkorådets arbete i ärenden som gäller samfällighetens ekonomi och förvaltning. Planeringsgruppen har rätt att höra sakkunniga. Planeringsgruppens protokoll läggs fram för gemensamma kyrkorådet för kännedom.