Fyra personer står i en trappa.

Invandrare, välkommen med i församlingens frivilligverksamhet!  

Församlingen erbjuder dig många olika möjligheter att delta i frivilliga uppgifter och bekanta dig med nya människor.  
 

Vad betyder frivilligarbete? 

Frivilligarbete är verksamhet, som görs till förmån för enskilda personer eller organisationer. 
Volontären utför uppdraget av egen vilja och motivation. För ett frivilliguppdrag betalas inte lön. Helt vanliga kunskaper och förmågor räcker för att du ska kunna vara frivillig, det krävs varken yrkesutbildning eller specialkunskaper. Du använder dina egna styrkor men du kan också lära dig många nya saker. Du kan vara med då det passar på dig, regelbundet eller då och då. Det finns många olika slags uppgifter!  
 

Varför komma med?  

Som frivillig är du en del av församlingens gemenskap. Du lär känna nya människor, verka tillsammans med andra, hjälper och gläder andra människor.  

Som frivillig

 • blir du bekant med finländare och den finländska kultur 
 • träffar du många olika människor, du kan få nya vänner och erfarenheter 
 • kan du förbättra din finska eller svenska 
 • får du hjälpa andra människor 
 • kan du lära dig nya saker och färdigheter, som du har nytta av också i andra sammanhang 
 • kan du lära dig viktiga färdigheter för arbetslivet.

Vad kan du göra?  

I församlingen finns många olika frivilliguppgifter. Du får alltid vägledning för din uppgift. Vanligtvis är också en av församlingens anställda eller andra frivilliga med. 

Du kan till exempel 

 • hjälpa till i köket och med servering 
 • hjälpa till i gudstjänster, läsa bibeltexter, ta upp kollekt 
 • spela eller sjunga på gudstjänster och andra sammankomster 
 • spela eller sjunga på servicehem 
 • sjunga i kör 
 • fotografera.

Du kan också föreslå själv vad skulle du vilja göra! 

 

Hur kan jag komma med? 

Ta kontakt! Tillsammans kan vi hitta något som passar just dig. 

Du får vägledning till din uppgift. Du kan delta regelbundet eller då och då, enligt egen vilja och intresse. Du kan också komma och bekanta dig med olika uppgifter innan du beslutar dig.

 

Herättäjäjuhlat

I Vasa ska ordnas en stor kristen fest “Herättäjäjuhlat” 5–7.7.2024. Före och under festen behövs många frivilliga, till exempel för bygg- och rivningsarbeten på festområdet, renhållning, restaurangverksamhet, uppbärning av kollekt, trafikövervakning och många andra viktiga uppgifter.

 
Läs mera om Herättäjäjuhlats frivilliguppgifter på Herättäjäjuhlats webbsida  
 

En logo om projektet bron som har texten silta, bron, Euroopan unionin osarahoittama och bild om EU-flaggan.

Inblick i församlingsanställdas arbetsuppgifter – Job shadow

Skulle du vilja bekanta dig med församlingens anställdas olika arbetsuppgifter? 
 
På Job shadow kan du följa en arbetstagare i hens arbete under några dagar. Du kan observera, fråga om jobbet och delta i små uppgifter tillsammans med arbetstagaren. Samtidigt får du bekanta dig med finländsk arbetskultur och se hurdana svenska- eller finskakunskaper som behövs i olika uppgifter. 

I slutet av dagarna får du fylla i en feedbackblankett. Du får också ett deltagarintyg som du kan använda då du söker arbete.

Ta kontakt om du är intresserad av Job shadow!  
 

BRON Sysselsättningens kontaktbro i Österbotten

Vasa kyrkliga samfällighet är med i sysselsättningsprojektet BRON. Vasa stad är huvudansvarig för projektet.  
Vasa kyrkliga samfällighets andel i projektet är att underlätta integreringen av personer med utländsk bakgrund samt att de får en arbets- eller studieplats i Finland. Detta förverkligas genom att stöda invandrare att lära sig praktisk finska eller svenska och att lära känna den finländska arbetskulturen.

Vi erbjuder invandrare olika frivilliguppdrag i församlingen samt möjligheter att under några dagar genom “Jod Shadow” följa med hur olika arbetsuppgifter sköts i församlingarna och i den kyrkliga samfälligheten. 

 

Ta kontakt

invandrarkoordinator
44 480 8257
Rådhusgatan 13, våning 2
65100 Vasa

Koordinator för BRO - Sysselsättningens kontaktbro i Österbotten.