Tre män står bakom ett altare i skogen.
I juni 2022 invigdes Pilgrimskyrkan och -stigen i Norrskat, Köklot. Foto: Seppo Ylimannila.

Hållbar utveckling

Vasa kyrkliga samfällighet förbinder sig till de mål som finns i Kyrkans energi- och klimatstrategi "En kolneutral kyrka 2030". I Vasa kyrkliga samfällighets energi- och klimatstrategi står hur Vasa kyrkliga samfällighet arbetar för att nå målen i Kyrkans energi- och klimatstrategi.

Vasa kyrkliga samfällighets miljöprogram 2021–2025 används för att säkerställa att de uppsatta miljömålen nås. Samfällighetens miljöarbetsgrupp följer med arbetet och rapporterar årligen om hur målen uppnås.

Kyrkans miljödiplom

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium beviljade Kyrknas miljödiplom till de evangelisk-lutherska församlingarna i Vasa 21.12.2022. Diplomet är i kraft till och med 20.12.2027.

Växt. Text: Kyrkans miljödiplom.

Miljöfostran

Församlingarna har utarbetat egna program för miljöfostran.

Avfallshantering

Vasa kyrkliga samfällighet har en avfallshanteringsplan med uppställda mål för att minska mängden avfall och effektivera insamlingen av nyttoavfall.

Målet under diplomperioden är att utbilda de anställda så att de förstår avfallslagens mest centrala saker med tanke på verksamheten. På hösten 2022 deltog alla anställda i en utbildning om avfallshanteringslagen och om hur avfallssorteringen fungerar i Vasaregionen. De ansvariga för fastigheternas avfallshantering ska utbildas så att de kan ge anvisningar till fastigheternas användare om sorteringen. 

Mat och kök

Inom samfällighetens köksväsende strävar man inom måltidsplaneringen efter en enhetlig och effektiv omsättning för de livsmedel som används. Mat som blivit över vid luncher kyls omedelbart ner och används vid diakonimåltiderna. Dessutom samarbetar man med Vasa mathjälp som ser till att överskottsmat kommer till användning.

En förpackningsmaskin har skaffats och används för att packa maten i portionsförpackningar. På så sätt får man lättare maten vidare för utdelning.

Användningen av engångskärl har minskat. Under kommande diplomperiod strävar man efter att minska användningen av engångskärl mer än förut och begränsa användningen endast till särskilda undantagsfall.

Under den kommande diplomperioden är målet att öka andelen vegetarisk mat vid serveringarna.

Vasa kyrkliga samfällighet, Vasa svenska församling och Vaasan suomalainen seurakunta är Rättvis handel-församlingar. Lillkyro församling har också ansökt om titeln Rättvis handel-församling.

Energi och fastigheter

Fastighetsstrategin uppdateras för närvarande. I strategin kommer man att definiera riktlinjerna för användningen av byggnaderna för de kommande åren och de mål som ställts upp i kyrkans energi- och klimatstrategi tas i beaktande.

Begravningsplatser och grönområden

På begravningsplatserna gynnas platsspecifik bevattning. Med hjälp av platsspecifik bevattning minskas onödig vattenförbrukning genom att vattna endast det som behövs. 

Minneslund med skog bakom.

På begravningsplatserna har man helt övergått till gödslingsmedel som frigörs långsamt samt till naturliga gödslingsmedel. I ogräsbekämpningen används endast mekaniska metoder, bekämpningsmedel används inte alls.

Begravningsväsendets alla egna allmänna planteringar är perenner. När de fleråriga växterna väljs ut används sorter som trivs i Vasas förhållanden. Perennskötsel kommer att tas med som ett alternativ till den traditionella blomsterskötseln.

Skogar och andra naturområden

Som ett mål i Vasa kyrkliga samfällighets skogsvårdsplan nämns en hållbar virkesproduktion och jämna avverkningsinkomster. I samfällighetens skogar växer proportionell mer träd än det fälls. På så sätt tryggas skogens funktion som en effektiv kolsänka. Inga avverkningar eller skogsvårdsåtgärder finns inplanerade sommartid från år 2021 framåt.

I den kyrkliga samfällighetens skogar finns några skogsobjekt som är befriade från skogsbehandling. Områdena har inte officiellt registrerats för frivilligt skydd, men de har lämnats utan skogsbehandlingsåtgärder. Värdefulla skogsobjekt finns på Maunukselas skogsfastighet, där det finns två orörda myrområden. Båda objekten har lämnats obehandlade när det gäller skogsvård, och det kommer inte någonsin att utföras några skogsvårdsåtgärder i dem.

Pilgrimskyrkan och -stigen

Pilgrimskyrkan och -stigen i Norrskat, som finns vid stranden intill Unescos världsarvsområde i Kvarken, är det första pilgrimsområdet i Vasaregionen. Här kan du vandra i naturen som växlar efter årstiderna och uppleva närheten till skogen och havet.

 Pilgrimsfärden för dig mot ett sinne fyllt av andlighet, lätthet, bekymmerslöshet och frihet. 

Stig i en skog.

Miljöarbetsgrupp

Miljöarbetsgruppens uppgift är att ta hand om och övervaka förverkligandet av Vasa kyrkliga samfällighets och dess församlingars miljömål i enlighet med Vasa kyrkliga samfällighets miljöprogram. Arbetsgruppen rapporterar årligen om sin verksamhet och om förverkligandet av målen till gemensamma kyrkorådet. 

Miljöarbetsgruppen 2023–2027

Miikka Rautavirta, Vasa kyrkliga samfällighet
Annette Ratilainen, Vasa kyrkliga samfällighet
Selim Laurén, Vasa kyrkliga samfällighet
Antti Kotkanoksa, Vasa kyrkliga samfällighet
Jatta Riihimäki, Vasa kyrkliga samfällighet
Minna Hirvilammi, Vaasan suomalainen seurakunta
Anna-Karin Lärka, Vasa svenska församling
Johanna Backholm, Vasa svenska församling
Jouni Viirimäki, Vähänkyrön seurakunta
Olli Autio, förtroendevald, miljöarbetsgruppens ordförande
Tuula Närvä, förtroendevald
Ilmo Eerola, förtroendevald

 

Ta kontakt

lägergårdsföreståndare
Fastighetstjänster Vaktmästeri
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo

Vasa kyrkliga samfällighets miljöansvariga.

arbetsledare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

Miljöansvarig i Vasa kyrkliga samfällighet.

kommunikatör
Kommunikationstjänster
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier. Medlem i Vasa kyrkliga samfällighets miljöarbetsgrupp.

kosthållschef
Husmorstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

Vasa kyrkliga samfällighets Rejäl handels kontaktperson.