Aktuellt på begravningsplatserna

Information om avvikande öppettider publiceras på webbsidan Begravningsplatser

Öppettiderna för begravningsväsendets kontor ändras

Från och med 1.8.2023 betjänar begravningsväsendets kontor måndag–torsdag klockan 9–11 och 12–15. På fredagar är kontoret stängt.

___

Kungörelse om förverkad gravrätt

Denna kungörelse gäller på Vasa kyrkliga samfällighets Gamla begravningsplats belägna gravar, vilkas skötsel väsentligt försummats och för vilka gravar den kyrkliga samfälligheten inte har uppgifter om gravrättsinnehavaren eller hens vistelseort. 

På grund av att denna grav inte har iståndsatts under ovan nämnda kungörelseförfarande 25.9.2022, har därvid gemensamma kyrkorådet beslutat vid sitt sammanträde 29.9.2022 förklara gravrätten förverkad med stöd av kyrkolagen 17 kp. 5§ 3 mom. Beslutet ålägger även gravrättsinnehavaren att avlägsna gravvårdar, anordningar eller övriga föremål som finns på graven senast 31.7.2023. Om inte övergår de till kyrkliga samfällighetens ägo. Kungörelsen publicerades i lokaltidningar 19.9.2021, på den kyrkliga samfällighetens webbplats samt sattes för kännedom på gravarna.  

En förteckning över de gravar finns till påseende vid samfällighetens begravningskontor i Uppståndelsekapellet, Vörågatan1, 65100 Vasa, tel. 044 480 8471.  

Vasa 29.9.2022
Gemensamma kyrkorådet    

___

Hitta graven-tjänsten hjälper dig hitta anhörigas gravar

Hitta graven-tjänsten (hautahaku) kan användas på alla Vasa kyrkliga samfällighets begravningsplatser, alltså på Nya begravningsplatsen i Vasa, Gamla begravningsplatsen i Vasa, och på begravningsplatsen i Lillkyro.

Då man gör en sökning matar man in efternamnet på den vars grav man söker. Sökningen kan avgränsas genom att ange födelse- och dödsår samt begravningsplats. Appens karttjänst visar var graven finns på begravningsplatsen. Hautahaku.fi fungerar med webbläsare eller mobil enhet.

Länk till vår webbsida med mer information om Hitta graven-tjänsten

___

Kungörelse

Denna kungörelse gäller på Vasa kyrkliga samfällighets Nya begravningsplats belägna gravar, vilkas skötsel väsentligt försummats och för vilka gravar den kyrkliga samfälligheten inte har uppgifter om gravrättsinnehavaren eller hans vistelseort.

På grund av att denna grav inte har iståndsatts under ovan nämda kungörelseförfarande 25.9.2021, har därvid gemensamma kyrkorådet beslutat vid sitt sammanträde 28.9.2021 förklara gravrätten förverkad med stöd av kyrkolagen 17 kp. 5 § 3 mom. Beslutet ålägger även gravrättsinnehavaren att avlägsna gravvårdar, anordningar eller övriga föremål som finns på graven senast 31.7.2022. Om inte övergår de till kyrkliga samfällighetens ägo.

Kungörelsen publicerades i lokaltidningar 20.9.2020, på den kyrkliga samfällighetens webbplats samt sattes för kännedom på gravarna.

En förteckning över de gravar finns till påseende vid samfällighetens begravningskontor i uppståndelsekapellet, Vörågatan 1, 65100 Vasa, tel. 044 480 8471.


Vasa 28.9.2021
Gemensamma kyrkorådet

___

Broschyrer och infoblad

Obs! Bilagorna öppnas om du använder webbläsaren Chrome. Vi försöker lösa problemet, så att de även kan öppnas med andra webbläsare.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets begravningsväsendes broschyr med praktiska instruktioner 2019 (pdf)

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets infoblad om lutande gravvård (pdf)