Aktuellt på begravningsplatserna

Obs! Bilagorna öppnas om du använder webbläsaren Chrome. Vi försöker lösa problemet, så att de även kan öppnas med andra webbläsare.

  • GRAVGÅRDENS KONTOR, AVVIKANDE ÖPPETHÅLLNINGSTIDER:

Begravningsplatsens kontor är öppet på tisdag 14.9. 2021 kl 12.00-15.00

 

 

 

KUNGÖRELSE

Denna kungörelse gäller på Vasa kyrkliga samfällighets Nya begravningsplats belägna gravar, vilkas skötsel väsentligt försummats och för vilka gravar den kyrkliga samfälligheten inte har uppgifter om gravrättsinnehavaren eller hans vistelseort.

Gemensamma kyrkorådet i Vasa kyrkliga samfällighet ålägger gravrättsinnehavaren att iståndsätta graven inom ett år. Ifall graven inte senast 25.9.2021 är iståndsatt, kan gemensamma kyrkorådet med stöd av 17 kap. 5 § 3 mom. i kyrkolagen förklara gravrätten förverkad. Ett meddelande om detta har även satts ut på graven vars skötsel försummats.


En förteckning överr de gravar vars skötsel försummats finns till påseende vid samfällighetens begravningskontor i Uppståndelsekapellet, Vörågatan1, 65100 Vasa, tel. 044 480 8471.


Vasa 25.8.2020
Gemensamma kyrkorådet

 

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets begravningsväsendes broschyr med praktiska instruktioner 2019 (pdf)

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets infoblad om lutande gravvård (pdf)

Ta kontakt

Vörågatan 1
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 9–11 och 12–15. För tillfället betjäning i första hand per telefon och mejl. Förfrågningar om gravplatser och gravskötsel, samt fakturor som rör dessa.

Länk till webbsida på vilken meddelas begravningsplatsens avvikande öppettider