Dataskydd och datasäkerhet i Vasa kyrkliga samfällighet

Vasa kyrkliga samfällighet och dess församlingar följer de förpliktelser som EU:s dataskyddsförordning och den nationella lagstiftningen infört om förpliktelser som en personuppgiftsansvarig har. De registrerades rättigheter beaktas i all verksamhet.

Gemensamma kyrkorådet ansvarar för dataskyddet tillsammans med församlingsråden och hela ledningen. Cheferna och de ledande tjänsteinnehavarna har sina egna ansvarsområden i dataskyddsfrågor som de ansvarar för. Som dataskyddsexpert fungerar kyrkliga samfällighetens dataskyddsombud Rauno Saarnio. Kyrkliga samfällighetens förvaltningschef fungerar som kontaktperson för dataskyddet.

På denna webbsida finns samlad information om behandlingen av personuppgifter inom Vasa kyrkliga samfällighet, samt dataskyddsbeskrivningar för de webbplatser som använder plattformen Klockaren och för webbtjänsten evl.fi.

Länk till avsnittet som behandlar webbplatsens dataskyddsbeskrivningar

Länk till avsnittet som behandlar webbplatsens registerbeskrivningar

Personuppgiftsansvarig:

Vasa kyrkliga samfällighet
E-post: vaasan.seurakuntayhtyma@evl.fi
Adress: Skolhusgatan 26–28, 65100 Vasa

Företrädare för den personuppgiftsansvariga:

Dataskyddsansvarig:
Ekonomidirektör Kjell Fellman
E-post: kjell.fellman@evl.fi
Telefon: 044 480 8400
Adress: Skolhusgatan 26 B, 65100 Vasa

Kontaktperson för dataskyddet:
Förvaltningsdirektör Anna Tapio
E-post: anna.tapio@evl.fi
Telefon: 044 480 8410
Adress: Skolhusgatan 26 B, 65100 Vasa

Dataskyddsombud: 
Kustens IT-centrals dataskyddsombud Rauno Saarnio
E-post: gdpr.kustensit@evl.fi
Telefon: 040 310 0467
Adress: Ebba Brahe Esplanaden 2, 68600 Jakobstad

Personregister

Ett personregister förs för att kunna sköta verksamheten inom Vasa kyrkliga samfällighet. Den här verksamheten omfattar: löne- och personalförvaltning, medlemsregister, kontaktuppgifter, deltagarförteckningar, anmälningar, fastigheter, familjerådgivning, diakoni, begravningsväsende samt tryggande av tredje partens intressen. Sådana intressen är bland annat indrivning av fordringar, skötsel av betalningsrörelser samt skötsel av lagstadgade förpliktelser. Vasa kyrkliga samfällighet för inget register över sjukhussjälavårdens kunder.

Samtycke

Personernas samtycke registreras i samband med anmälan eller vid ingående av ett avtal. Personuppgifterna lagras så länge användningsbehovet kräver det. Lagringstiden påverkas av lagstiftningen. För att behandlingen av personuppgifter ska vara korrekt och genomskådlig meddelas den registrerade personen hur länge personuppgifterna lagras eller vilka kriterier som används för att fastställa lagringstiden.

Med anmälan avses till exempel anmälan till församlingsverksamhet, inlösning av gravplats, själavårdskontakter samt bokning av lokaler och förrättningar.

Den registrerades rättigheter

En registrerad person har rätt att få tillgång till sina egna personuppgifter och att få rätta felaktiga uppgifter. Den registrerade kan begränsa behandlingen av personuppgifterna i enlighet med lagstiftningen.

Vasa kyrkliga samfällighet använder inte personuppgifter för automatiskt beslutsfattande och församlingen använder inte profilering av personuppgifter som stöd för beslutsfattande.

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter, om det inte gäller tryggande av församlingens eller en tredje parts intressen. Den registrerade har rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet.

Webbplatsernas dataskyddsbeskrivningar finns på skilda webbsidor

Klockaren – webbpublikationssystem för Evangelisk-lutherska kyrkan i FinlandÖppna länk i ny flik

Evl.fi-webbtjänstens medborgarrespons Öppna länk i ny flik

Elektronisk beställning av ämbetsbevisÖppna länk i ny flik 
 

Registerbeskrivning

Länk till webbsida med registerbeskrivning för webbsidans integrerade blanketter