Träkors på en röd tegelkyrka, himmel och löv. Text: En meningsfull kyrka för alla vasabor.

Vasa kyrkliga samfällighets strategi 2021─2025

Länk till digiversionen av Vasa kyrkliga samfällighets strategiÖppna länk i ny flik

”En meningsfull kyrka för alla vasabor”

Ekonomisk garant
Aktiv debattör
Innehållsbärare
Deltagande aktör
Omtänksam arbetsgivare

Kompetenser 2025

Ekonomisk garant

Samfälligheten skapar förutsättningar för försam­lingarnas verksamhet genom effektiv användning av resurserna och långsiktig planering.

 • Effektiv användning av resurser
 • Långsiktig planering
 • Kompetens inom ekonomiförvaltning
 • Förutsättningar för församlingarnas verksamhet
 • Vi ”predikar” med avkastningen, inte med kapitalet
 • Lokalerna motsvarar verksamheten/verksamheten fyller lokalerna
 • Utnyttjande av gemensamma anskaffningar

Aktiv debattör

Kommunikation är allas uppgift. Samfälligheten är öppen för samhällelig diskussion.

 • Öppen för en samhällelig diskussion
 • Kommunikation är allas uppgift
 • Proaktiv, effektiv och planerad kommunikation
 • Ekologiskt hållbar verksamhet

Innehållsbärare

Nya verksamhetsmodeller, service på många språk samt ekologiskt hållbar verksamhet.

 • Starkt budskap
 • Synliggöra topprodukterna: Konfirmandundervisningen som kronjuvel
 • Nya verksamhetsmodeller
 • Mångsidiga evenemang
 • Mångspråkig service
 • Driv/Kreativa spänningar

Deltagande aktör

Samfälligheten är tjänstvillig, närvarande i vardagen och erbjuder utrymme åt aktiva församlingsmedlemmar.

 • Aktiv och synlig aktör
 • Närvarande i vardagen
 • Proaktivt arbetssätt
 • Lyhördhet
 • Överenskomna tillvägagångssätt
 • Tolerans
 • Rum för församlingsmedlemmarnas aktivitet
 • Samarbetsförmåga och -vilja
 • Tjänstvillighet

Omtänksam arbetsgivare

Rätt beräkning och fördelning av personal­resurserna. Stöder och utvecklar personalen.

 • Rätt beräkning och fördelning av personalresurserna
 • Ledning av arbetsförmågan
 • Lyckade rekryteringar
 • Effektivt beslutsfattande
   

Våra löften

Vi vill höja nivån på våra löften, som är:

 • Nära människan (församlingsmedlemmarna och övriga kommuninvånare)
 • Kyrkan på torget (församlingsmedlemmarna och övriga kommuninvånare)
 • Hjälp vid kriser (församlingsmedlemmarna och övriga kommuninvånare)
   
 • Vi möjliggör verksamhet (församlingarna)
 • Stöd för ledarskap och utveckling (församlingarna)
   
 • Pålitlig samarbetspartner (samfunden)
 • Kyrkans röst i Vasa (samfunden)
   

Vår strategikarta

Målsättningar

En meningsfull kyrka för alla vasabor

 • Växande medlemsantal (%)
 • Ekonomisk balans (Räkenskaps-periodens resultat +/- 0)
 • Ökad delaktighet (%)
 Församlingsmedlemmar och
övriga kommuninvånare
FörsamlingarSamfunden
Kundvärden Kyrkan på torget

Nära människan
Hjälp vid kriser

Vi möjliggör verksamhet
Stöd för ledarskap och utveckling

Pålitlig samarbetspartner
Kyrkans röst i Vasa

Processer

Utveckling av tjänster
Delaktighet
Aktiv kommunikation
Befrämjande av miljöansvar

Effektiv ekonomistyrning
Befrämjande av arbetstrivsel
Experttjänster
Ordnande av lokaler enligt 
verksamhet

Flexibla samarbetsformer
Samhällsdebattör
Byggande av nätverk
Proaktiv verksamhet

Resurser och
kompetens

Kompetent och engagerad 
personal
Utbildning
Utveckling av digitala tjänster
Flexibla utrymmen

Lyckade rekryteringar
Förmansarbete och
organisatoriskt engagemang
Mångkunnighet
Fungerande system

Planering och ledning av 
utvecklingsprojekt
Kompetens inom försäljning 
och marknadsföring 

 

Målsättning, mätare och åtgärder

MålsättningMätareÅtgärder
Växande medlemsantal

Förändring i medlemsantalet i procent / 
genomsnittet i hela landet

Förändring i medlemsantalet i procent 
(18–35 år)

Investera i lämpliga verksamhetslokaler 

• Wasa Station
• Rewell
• Travdalen
• Lokalerna i Korsnäståget

Mångsidigt användbara lokaler(vasabornas vardagsrum)

Utveckling av digikyrkan:

• evenemangens tillgänglighet, 
• personalens tillgänglighet

Vi betjänar högklassigt:

• utveckling av serviceprocesserna
• satsning på rekrytering

Respektfull diskussion även om svåra saker
Medlemskampanj
Attitydförändring via utbildning
Kyrkan på torget
Uppbyggnad av varumärket
Öka den positiva synligheten
En synlig personlig närvaro och medverkan
vid evenemang

Nöjda kunder
Ökad delaktighet

Enkäter om kundbelåtenhet 
Skatteinkomster/medlem – inflation
Aktivitetsstatistik (antal deltagare
/ antal frivillga)

 

Utveckling av nya verksamhetsformer 
Utveckling och ibruktagande av en kundorienterad  verksamhetsmodell 
Utveckling av marknadsföringen 

Ekonomisk balansÅrsbidrag
Finansieringsanalys
Avkastning på placeringar
Täckande av det strukturella underskottet
Lokalernas användningsgrad
Slutförande av fastigheternas försäljningsprocess
Utveckling av placeringsverksamheten
Öka skatteinkomsterna
Öka övriga inkomster
Effektivera verksamheten
Anpassa resurserna till verksamhetsmiljön
Snabb reaktion på förändringar
Öka kostnadsmedvetenheten
Hitta energieffektiva och ekologiska lösningar
Effektiv användning av lokaler
 
Personalens välbefinnande Arbetstrivsel (enkät om arbetstillfredsställelse)
Sjukfrånvaron

Utveckling av ledning av arbetsförmågan och
HR-processerna 
Ordna utbildningar för förmän
Utveckling av tyky-verksamheten
Befrämjande av personalens arbetstrivsel
Utveckling av ledarskap:

• utveckling av utvecklingssamtalsprocessen

Stärka de anställdas vi-anda:

• evenemang

Frimodigt ställa upp personliga målsättningar

 

Vägen framåt

 2021202220232024 2025
Stärka arbets-
gemenskaps-
färdigheter
 
FörmansutbildningKlarare arbetsbeskrivningar
Arbetsgemenskapsträning
 

Utbildning i bemötande

Utveckla
mångkunnigheten
 
Bygga upp
ett brand 
Församlingssamarbete med samfälligheten
Utveckla vi-andan
Skapa ett grafiskt uttryck
Öka synligheten

 

Utvecklingsprojekt för
att skärpa kundvärdet
Förbinda sig till en 
gemensam uppgift

”Känn tjänsterna och berätta om dem”  
Öka kostnads-
medvetenheten

Skaffa utomstående utvecklingsfinansiering
Utveckla verksamheten så att 
den blir mera kostnadseffektiv

 

Utveckla den 
ekonomiska 
rapporteringen
Ekologiska och 
energieffektiva lösningar

  
Investera i 
lämpliga 
verksamhets-
lokaler

Utrymmen i Korsnäståget
under byggnadstiden 
Ämbetshusprojektet

Wasa Station
Travdalen

Kyrkan på torget

Lokalerna i Korsnäståget

 
Öka
delaktigheten
Utveckla digitjänsterna

Stärka församlingsmedlemmarnas 
delaktighet

   

 

Processen med uppgörandet av strategin

I slutet av år 2019 påbörjades beredningsprocessen för Vasa kyrkliga samfällighets strategi för åren 2021–2025. Professor Marko Kohtamäki från Vasa universitet valdes till konsult för strategiarbetet.

En central princip i strategiarbetet har varit tanken om att alla anställda i den kyrkliga samfälligheten och dess försam­lingar samt den kyrkliga samfällighetens förtroendevalda ska kunna delta i strategiprocessen. Fast det uttryckligen handlar om den kyrkliga samfällighetens strategi och församlingarna utarbetar sina egna strategier, ansågs det viktigt att också församlingarnas anställda är med när hela samfällighetens strategi utarbetas.

Strategiarbete gjordes bland annat i gemensamma kyrkofullmäktiges aftonskola, gemensamma kyrkorådets två dagar långa strategiarbete, tillsammans med förmännen i samfälligheten och församlingarna samt tillsammans med arbetstagare i varje enskild enhet.

Tanken är att strategin uppdateras årligen, så att den också på bästa möjliga sätt styr samfällighetens målmedvetna utveckling och reagerar på förändringar i verksamhetsomgivningen.
 

Länk till digiversionen av Vasa kyrkliga samfällighets strategiÖppna länk i ny flik

Ta kontakt

ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa