Aktuellt

Till nyhetslistan

Budgeten 2021 och strategin 2021–2025 godkändes, nya ordföranden och medlemmar valdes till förvaltningsorgan

Göran Stenlund har valts till ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige för åren 2021–2022 och Tuulikki Kouhi till vice ordförande. Till vice ordförande i gemensamma kyrkorådet valdes Olli Autio. Valen gjordes på gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 19.1.2021. Fullmäktige godkände också budgeten för år 2021. Vasa kyrkliga samfällighets strategi för åren 2021–2025 bär rubriken ”En meningsfull kyrka för alla vasabor”.

Människor iklädda ansiktsmasker sitter på bänkar i Trefaldighetskyrkan.

Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträdde 19.1.2021 i Trefaldighetskyrkan.

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vasa kyrkliga samfällighet har valt Göran Stenlund till ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige för åren 2021–2022 och Tuulikki Kouhi till vice ordförande.

Under åren 2021–2022 fungerar kyrkoherden i Vaasan suomalainen seurakunta Tuomo Klapuri som ordförande i gemensamma kyrkorådet. Till viceordförande i gemensamma kyrkorådet valdes Olli Autio. Valen gjordes på gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 19.1.2021. Gemensamma kyrkorådets övriga ordinarie medlemmar är Marja AuralaOlav JernChristel Lax, Tiina Mäki, Salme Mänty, Merja PiipponenMikael Still, Erkki TeppoTauno Tuomisto och Mauri Öljymäki.

På sammanträdet utsågs också medlemmar till Vasa kyrkliga samfällighets direktioner för åren 2021–2022.

Budgeten 2021 godkändes

På samma sammanträde godkändes också budgeten för år 2021 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2021–2023. De totala inkomsterna i Vasa kyrkliga samfällighets budget för år 2021 uppgår till 15,032 miljoner euro (år 2020: 15,255 milj. euro). Skatteinkomsterna uppgår uppskattningsvis till 12,145 miljoner euro (12,124 milj. euro).

De totala utgifterna i budgeten är 14,415 miljoner euro (14,571 milj. euro). Till löner och personalutgifter går 7,761 miljoner euro (7,842 milj. euro). Budgeten grundar sig på en kyrkoskatt på 1,40 procent.

Finansieringsbehovet för planerade investeringar år 2021 är 1,272 miljoner euro. Av den summan beräknas 1 200 000 euro att täckas med inkomster som fås från försäljningen av Lepikko Iägergård, tre strandtomter i Köklot samt en aktielagenhet på Kyrkoesplanaden. Investeringsnettot skulle således bli 72 000 euro.

Länk till webbsida med information om strandtomterna i Köklot som är till salu

Stort byggnadsprojekt planeras att inledas 2021

År 2021 är det tänkt att man ska påbörja ett av de största byggnadsprojekten i den kyrkliga samfällighetens senaste tids historia, när ett nytt församlingscenter byggs på Skolhusgatan 26–28 och Vasaesplanaden 3. Projektet ska vara klart senast i slutet av år 2023. Byggprojektets bruttoinvesteringsutgift är cirka 17,965 milj. euro. Projektets inkomstsida uppskattas uppgå till 8,325 milj. euro. I summan ingår inkomster som fås från försäljningen av bostadsdelen. Projektets nettoinvesteringskostnader blir således 9,640 milj. euro. Av investeringskostnaderna anvisas 470 000 euro till år 2021.

I investeringsdelen 2021 har också reserverats 300 000 euro för reparation av Trefaldighetskyrkans tegelfasad och underhållsmålning av fönstren, 210 000 euro för elektrifieringen av nya begravningsplatsen och 100 000 euro för utbyggnad av inkvarteringsbyggnaden på Österhankmo lägergård.

Strategin för åren 2021–2025 siktar på ökat medlemsantal

Missionen i Vasa kyrkliga samfällighets strategi för åren 2021–2025 är ”En meningsfull kyrka för alla vasabor”. Strategin godkändes också av gemensamma kyrkofullmäktige 19.1.2021.

Konkreta, mätbara målsättningar i strategin är:

 • en ökning av medlemsantalet,
 • ekonomisk balans samt
 • ökad delaktighet.
   

För att uppnå målen ska:

 • arbetsgemenskapsfärdigheterna stärkas,
 • Vasa kyrkliga samfällighet ska bygga upp sitt varumärke,
 • kostnadsmedvetenheten ska öka och
 • investeringar i lämpliga verksamhetslokaler göras.

   

Vasa kyrkliga samfällighets budget och strategin finns som bilagor i föredragningslistan i ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Länk till gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslistaÖppna länk i ny flik

 

Efter att protokollet har justerats återfinns budgeten och strategin som bilagor i ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Länk till gemensamma kyrkofullmäktiges protokollÖppna länk i ny flik

19.1.2021 21.31