Aktuellt

Till nyhetslistan

Kungörelse om förverkad gravrätt

Denna kungörelse gäller på Vasa kyrkliga samfällighets Gamla begravningsplats belägna gravar, vilkas skötsel väsentligt försummats och för vilka gravar den kyrkliga samfälligheten inte har uppgifter om gravrättsinnehavaren eller hens vistelseort.  

Höst 09.jpg

På grund av att denna grav inte har iståndsatts under ovan nämnda kungörelseförfarande 25.9.2022, har därvid gemensamma kyrkorådet beslutat vid sitt sammanträde 29.9.2022 förklara gravrätten förverkad med stöd av kyrkolagen 17 kp. 5§ 3 mom. Beslutet ålägger även gravrättsinnehavaren att avlägsna gravvårdar, anordningar eller övriga föremål som finns på graven senast 31.7.2023. Om inte övergår de till kyrkliga samfällighetens ägo. Kungörelsen publicerades i lokaltidningar 19.9.2021, på den kyrkliga samfällighetens webbplats samt sattes för kännedom på gravarna.  

En förteckning över de gravar finns till påseende vid samfällighetens begravningskontor i Uppståndelsekapellet, Vörågatan1, 65100 Vasa, tel. 044 480 8471.  

  

Vasa 29.9.2022
Gemensamma kyrkorådet      
                              

16.10.2022 02.00