Anvisningar på grund av coronaviruspandemin

Länk till webbsida där det maximala antalet tillåtna personer för varje utrymmen är samlat

Våra betjäningspunkter (pastorskansliet, begravningsväsendets kontor och kassan) betjänar i första hand per telefon och e-post till och med 30.9.2021. Fysiska besök är möjliga via tidsbokning.

Vi har effektiverat städningen i våra utrymmen och vi gör allt vi kan för att deltagandet i verksamheten ska vara säkert. Tillsammans skyddar vi oss själva och våra medmänniskor.

 

Allmänna instruktioner för dig som deltar i våra tillställningar

- Delta inte om du har förkylningssymptom eller symptom som tyder på luftvägsinfektion. Om du är ens lite osäker – Stanna hemma!

- Tvätta alltid händerna när du kommer till vår verksamhet. Tvätta också händerna före du tar mat eller äter om det är servering. 

- Använd ansiktsmask då du deltar i våra tillfällen.

- Vi håller ett säkerhetsavstånd på 2 meter till våra medmänniskor. Vi undviker fysisk kontakt på alla sätt.

- Om du behöver hosta eller nysa (t.ex. p.g.a. astma eller allergisymptom) avlägsna sig från rummet. Om du inte hinner gå ut så hosta i en näsduk eller i ärmen.

Privata tillställningar 

 • De kyrkliga förrättningarna försöker vi styra till att hållas först och främst i den kyrkliga samfällighetens utrymmen.
 • Vid kyrkliga förrättningar och andra tillställningar som anordnas i hemmen eller andra privata utrymmen rekommenderas att antalet deltagare begränsas enligt myndigheternas rekommendationer.
 • Vid privata tillställningar och kyrkliga förrättningarna som anordnas i samfällighetens utrymmen beaktas utrymmets storlek när deltagarantalet bestäms.
   

Skriftskolor och lägerverksamhet

 • Vid skriftskolor kan i den kyrkliga samfällighetens utrymmen delta 35 personer inklusive ungdomar och personal. 
 • I lägerverksamheten kan delta max. 35 personer inklusive personalen.

Förvaltningsmöten

Förvaltningsmöten kan hållas på distans eller flyttas till en senare tidpunkt eller så att de anordnas i ett tillräckligt stort utrymme och att man använder sig av ansiktsmask. I ett elektroniskt sammanträde deltar organets medlemmar i sammanträdet via ett elektroniskt mötessystem eller videokonferensförbindelse. Ett ordinarie sammanträde på en mötesplats kan också ordnas så att en del av medlemmarna deltar elektroniskt (s.k. hybridmöte). En medlem i organet anses vara närvarande när hen på sammanträdet tar del i behandlingen av ärendet, antingen på plats eller genom att delta elektroniskt. Det är inte möjligt att hålla e-postmöten. Genomförandet av ett elektroniskt sammanträde förutsätter att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor. En bild- och ljudförbindelse på lika villkor är nödvändig för att organets medlemmar ska kunna följa mötet, påverka genom att diskutera och kommentera samt delta i beslutsfattandet.

Gudstjänstlivet

Följ med på respektive församlings webbsida hur gudstjänsterna och högmässorna sköts.

Ansvarspersoner
 

 • Var och en som ordnar tillställningar i våra utrymmen i bör i samband med bokningen meddela vem som är festens ansvarsperson. Ansvarspersonen ansvarar för att den tillåtna folkmängden inte överskrids, ansiktsmasker används, säkerhetsavstånden hålls, serveringen sköts enligt anvisningar och att handhygien är god. 

 • Ovannämnda utrymmen kan också hyras ut till utomstående för privata tillställningar, med samma villkor som för familjefester.

 • Stor försiktighet måste alltid iakttas gällande hygien och tillräckliga avstånd ska hållas mellan de deltagande.
   
 • De som hör till riskgruppen eller har lindriga förkylningssymptom skall inte delta.

Diakonin

Pastorskansliet

Begravningsväsendets kontor

Familjerådgivningscentralen