Anvisningar på grund av coronaviruspandemin

Till och med 1.3.2021 kan i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen ordnas tillställningar och möten med högst 10 personer. Den maximala gränser för respektive utrymme får inte överskridas. 

Länk till webbsida där det maximala antalet tillåtna personer för varje utrymmen är publicerat

Våra betjäningspunkter (pastorskansliet, begravningsväsendets kontor och kassan) betjänar i första hand per telefon och e-post till och med 1.3.2020. Fysiska besök är möjliga via tidsbokning.

Vi har effektiverat städningen i våra utrymmen och vi gör allt vi kan för att deltagandet i verksamheten ska vara säkert. Tillsammans skyddar vi oss själva och våra medmänniskor.

 

Allmänna instruktioner för dig som deltar i våra tillställningar

- Delta inte om du har förkylningssymptom eller symptom som tyder på luftvägsinfektion. Om du är ens lite osäker – Stanna hemma!

- Tvätta alltid händerna när du kommer till vår verksamhet. Tvätta också händerna före du tar mat eller äter om det är servering. 

- Använd ansiktsmask då du deltar i våra tillfällen.

- Vi håller ett säkerhetsavstånd på 2 meter till våra medmänniskor. Vi undviker fysisk kontakt på alla sätt.

- Om du behöver hosta eller nysa (t.ex. p.g.a. astma eller allergisymptom) avlägsna sig från rummet. Om du inte hinner gå ut så hosta i en näsduk eller i ärmen.

Privata tillställningar

 • Vid kyrkliga förrättningar och andra tillställningar som anordnas i hemmen eller andra utrymmen rekommenderas att antalet deltagare begränsas till 10 personer.
   
 • Vid privata tillställningar som anordnas i den kyrkliga samfällighetens utrymmen rekommenderas att antalet personer begränsas till 10 personer.

Förvaltningsmöten

Förvaltningsmöten som på juridiska grunder inte kan hållas på distans (beslutande organ som använder sig av offentligt beslutsfattande ss. Gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet, församlingsråden, direktionerna) försöker man om möjligt flytta till en senare tidpunkt eller så att de anordnas i ett tillräckligt stort utrymme och att man använder sig av ansiktsmask.

Gudstjänstlivet

Följ med på respektive församlings webbsida hur gudstjänsterna och högmässorna sköts.

Ansvarspersoner
 

 • Vid tillställningar i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen som inte är anordnade av församlingarna får det finnas maximalt 10 personer. Samfällighetens ledningsgrupp rekommenderar å det starkaste att flytta eller inhibera tillställningarna.

 • Var och en som ordnar tillställningar i våra utrymmen i bör i samband med bokningen meddela vem som är festens ansvarsperson. Ansvarspersonen ansvarar för att den tillåtna folkmängden inte överskrids, ansiktsmasker används, säkerhetsavstånden hålls, serveringen sköts enligt anvisningar och att handhygien är god. 

 • Ovannämnda utrymmen kan också hyras ut till utomstående för privata tillställningar, med samma villkor som för familjefester.

 • Stor försiktighet måste alltid iakttas gällande hygien och tillräckliga avstånd ska hållas mellan de deltagande.
   
 • De som hör till riskgruppen eller har lindriga förkylningssymptom skall inte delta.

Diakonin

Pastorskansliet

Begravningsväsendets kontor

Familjerådgivningscentralen