Till nyhetslistan

Kungörelse över oskötta gravar på Gamla begravningsplatsen

18.9.2021 23.30

Denna kungörelse gäller på Vasa kyrkliga samfällighets Gamla begravningsplats belägna gravar, vilkas skötsel väsentligt försummats och för vilka gravar den kyrkliga samfälligheten inte har uppgifter om gravrättsinnehavaren eller hans vistelseort.  

Gemensamma kyrkorådet i Vasa kyrkliga samfällighet ålägger gravrättsinnehavaren att iståndsätta graven inom ett år. Ifall graven inte senast 25.9.2022 är iståndsatt, kan gemensamma kyrkorådet med stöd av 17 kap. 5 § 3 mom. i kyrkolagen förklara gravrätten förverkad. Ett meddelande om detta har även satts ut på graven vars skötsel försummats.  

En förteckning överr de gravar vars skötsel försummats finns till påseende vid samfällighetens begravningskontor i Uppståndelsekapellet, Vörågatan1, 65100 Vasa, tel.044 480 8471.  

Vasa 25.8.2021                                         
Gemensamma kyrkorådet