Aktuellt

Till nyhetslistan

Vasa kyrkliga samfällighets budget för år 2024 godkändes

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vasa kyrkliga samfällighet godkände på sammanträdet 7.12.2023 samfällighetens budgetförslag för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024–2026.

Ordförandeklubba.

De totala intäkterna i Vasa kyrkliga samfällighets budget 2024 beräknas uppgå till 16,9 miljoner euro De totala intäkterna utan interna intäkter har ökat med 10,4 procent jämfört med budgeten för det gångna året. Ökningen beror på att kyrkoskatteinkomsterna är betydligt högre i budgeten för 2024 jämfört med budgeten för 2023. Skatteinkomsternas 2024 beräknas uppgå till 15,1 miljoner euro. Det är 88 procent av de totala intäkterna.

De totala kostnaderna i budgeten utan avskrivningar uppgår till 14,7 miljoner euro. Personalkostnaderna ökar med 1,8 procent jämfört med år 2023. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna utan köp av interna tjänster är 61,3 procent (58,52).

Budgeten grundar sig på kyrkoskattesatsen på 1,40 procent.

Redovisningsperioden 2023 ser lovande ut

Ett budgetöverskott på 100 000 euro förutspås för år 2023. Den största enskilda orsaken till skillnaden mellan prognosen och budgeten beror på kyrkoskatteinkomsterna. Skatteinkomster på cirka 1 miljon euro mera än budgeterat förbättrar resultatet för 2023 anmärkningsvärt. Det slutgiltiga resultatet för 2023 är väsentligt beroende av kyrkoskatteinflödet under årets sista kvartal samt av värdeutvecklingen av den kyrkliga samfällighetens placeringar.

Vasa kyrkliga samfällighets ekonomidirektör Kjell Fellman betonar att de ökade skatteinkomsterna 2023 är tillfälliga.

– Den tillfälliga ökningen 2023 har bland annat att göra med välfärdsområdesreformen, en hög inflation och de löneuppgörelser som har gjorts samt ändringar i avdragsrätten inom beskattningen. I framtiden kommer vi inte att se motsvarande förändringar utan skatteprognoserna för vår del visar på en måttlig positiv utveckling på cirka 1,5 procent per år, säger Fellman.

Samfälligheten strävar till balansering av ekonomin

Trots att Vasa kyrkliga samfällighet och dess församlingar genom olika åtgärder sparade cirka 1,6 miljoner euro åren 2017–2023, finns det fortfarande utmaningar med ekonomin. Det finns beslut om ett program för balansering av ekonomin som grundar sig på tilläggbesparingar på 2 miljoner euro, en eventuell höjning av kyrkoskattesatsen samt på en höjning av serviceavgifter. Det är tänkt att tilläggsbesparingarna verkställs etappvis år 2024, 2027 och 2030.

Underhåll och reparationer av fastigheter i investeringsplanen

För år 2024 reserveras totalt 1,3 miljoner för investeringar. De största investeringsprojekten är förnyelse av Trefaldighetskyrkans belysning för vilken har reserverats 200 000 euro, reparation av Brändö kyrkas tak (150 000 euro) samt dräneringsarbeten och byggande av serviceväg vid Alskat lägergård (140 000 euro).

Arbetet med planeringen av nya församlingscentret fortsätter

År 2026 är det tänkt att Vasa kyrkliga samfällighet ska påbörja ett av de största byggnadsprojekten i sin historia, när ett nytt församlingscenter byggs på Skolhusgatan 26–28 och Vasaesplanaden 3. Bygget planeras vara klart senast i slutet av år 2027.

Projektets bruttoinvesteringsutgift är cirka 18,3 miljoner euro, i vilket ingår förhandsplanering av projektet och planläggningsförberedelser som genomförs under åren 2021–2025. På motsvarande sätt uppskattas projektets inkomstsida uppgå till 8,3 miljoner euro. Dessa består av inkomster som man får från försäljning av projektets bostadsdel. På så sätt blir projektets nettoinvesteringskostnader 10 miljoner euro. Av investeringskostnaderna riktas 100 000 euro till år 2024.

– Man bör komma ihåg att vi för tillfället har en pågående process för ändring av den nuvarande detaljplanen, påminner Fellman.

– Vad som går att förverkliga på samfällighetens tomt och enligt vilken tidtabell klarnar först i det skede som den nya planen får laga kraft. Fram till dess bör också kostnadsberäkningarna och finansieringen för olika alternativ anses som preliminära. Oberoende är detta ett viktigt och samtidigt väldigt spännande projekt och det skall bli intressant att se vad som kan åstadkommas i framtiden.

Vasa kyrkliga samfällighets budget 2024 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2024–2026 publiceras som bilaga till protokollet 15.12.2023.

Länk till webbsidan protokoll och föredragningslistor

Tilläggsuppgifter

Kjell Fellman
Kjell Fellman
ekonomidirektör
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

8.12.2023 08.59